Pædagogiske principper

Den Classenske Legatskole er en mindre skole, med en høj grad af nærvær, og med trygge rammer. Det er en folkeskole med rødder i fortiden. Traditionen og det historiske tilhørsforhold er et udgangspunkt for en forståelse af dens placering i forhold til tid og sted og for en erkendelse af udvikling og forandring.

 

Skolens målsætning

Målet med undervisningen på Den Classenske Legatskole er at udvikle børnenes evner og interesser så langt som det er muligt, og at give dem et solidt fagligt grundlag for uddannelse og erhverv. Skolen skal fremme udviklingen af børnenes individualitet samtidig med, at der opbygges en respekt for og forståelse af det nødvendige samspil i fællesskabet.

Undervisningen på Den Classenske Legatskole
Den Classenske Legatskole lægger vægt på, at eleverne tilegner sig færdigheder og viden, som kan give dem gode forudsætninger for videre uddannelse, for individuel udfoldelse og for deltagelse i samfundslivet. De grundlæggende færdigheder prioriteres højt, fordi de er en nødvendig forudsætning for tilegnelsen af mere avanceret viden. Det er sigtet, at eleverne bibringes en viden, som har rod i traditionen, men som også rummer de moderne kvalifikationer, som er nødvendige i det højteknologiske informationssamfund. IT medtænkes på alle trin i alle fag.
Der lægges vægt på, at tilegnelsen af den boglige viden i videst muligt omfang kombineres med en udvikling af elevernes musiske, kreative og motoriske evner. 

Kvalitet

Lærernes formidling af undervisningsstoffet skal først og fremmest være præget af faglig kvalitet, samtidig med, at lærerne er engagerede og åbne. Eleverne skal møde forskellige synspunkter og lære at skelne og vurdere for selv at kunne tage stilling til væsentlige spørgsmål.

 

Undervisningsformerne

Undervisningen skal være varieret og rumme forskellige undervisningsformer. Udgangspunktet for undervisningen er en opdeling i moduler og fag, men ”ud af huset arrangementer” som ekskursioner og lejrskoler prioriteres højt og kan naturligt lægge op til tværfaglighed. Skemalægningen er fleksibel og muliggør fagligt hensigtsmæssige omlægninger og etablering af tværfaglig undervisning. Eleverne lærer om det fysiske miljø, der omgiver dem, og om naturmiljøer, så de får en forståelse for den økologiske balance, dens opretholdelse og forbedring. Det er vigtigt at eleverne får mulighed for selvstændig erfaringsindsamling, både i det nære bymiljø og i de natur- og kulturlandskaber, som omgiver skolen.

 

Skolens liv og hverdag

Skolens overskuelige størrelse understøtter den tryghed, som er vigtig for den enkelte elevs mulighed for at lære. Der lægges vægt på, at elevernes arbejdsglæde stimuleres, og at de opnår en oplevelse af fællesskab med og et medansvar for alle på skolen.

Skolen er et rart sted at være. Der er en behagelig omgangstone, på skolen, udviklingen af af sociale relationer i den enkelte klasse såvel som på tværs af klasser og alder er en vigtig del af skolens arbejde.

 

Skole og hjem

Skolehjemsarbejdet prioriteres højt og bør fortsat være præget af gensidig forpligtigelse og åbenhed. Forældrene kan inddrages i undervisningen og dens tilrettelæggelse. Det er vigtigt, at forældre og lærere samarbejder om børnenes skolegang og trivsel.

 

Faglig fornyelse

Skolen skal kontinuerligt udvikle sig fagligt og pædagogisk. Medarbejdernes kompetencer skal løbende opdateres gennem efteruddannelse, og der skal være et frugtbart pædagogisk miljø, som er åbent for nytænkning.

 

Skolen i centrum

Skolens placering i Den Indre By giver rige muligheder for samarbejde med de mange kulturelle institutioner, der er placeret i Københavns centrum. Den unikke placering skal udnyttes til at give eleverne kulturelle og kunstneriske oplevelser.

Skolen skal også give eleverne mulighed for at markere sig i lokalsamfundets sociale og kulturelle virkelighed og på den måde bidrage til at udvikle et engagement i det liv, der omgiver dem.